Betingelser

Vi gjør oppmerksom på at teoriprøver kun selges til sertifiserte bedrifter og/eller sertifiserte instruktører godkjent av et sertifiseringsorgan innen ordningen «Sertifisert sikkerhetsopplæring».

Bestilling kan skje pr. telefon, e-post eller nettbutikk.

Bestilte varer sendes samme dag ved bestilling før kl. 1400.

Oppgitte priser er eks. MVA. Eventuelle rabatter vil bli trukket fra ved fakturering. E-bøker er nettopriset. Frakt tilkommer.

Betalingsfrist er satt til 14 dager fra fakturadato.

Tvister:
Oppstår det tvist mellom partene, skal dette søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger til enighet innen 4 uker, kan hver av partene forlange tvisten løst ved norske domstoler. Partene vedtar Bergen Tingrett som verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter bestemmelsene i lov 14. mai nr 25 om voldgift.

Force Majeure:
Ved ekstraordinære hendelser som ligger utenfor partenes kontroll og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen, og som etter de vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som «force majeure», skal den andre part varsles uten ugrunnet opphold, og forpliktelsene suspenderes. Som «force majeure» skal regnes all ytre og indre hendelser som leverandøren ikke har innflytelse over.