Betingelser

Vi gjør oppmerksom på at teoriprøver kun selges til sertifiserte bedrifter og/eller sertifiserte instruktører godkjent av et sertifiseringsorgan innen ordningen «Sertifisert sikkerhetsopplæring».

Bestilling kan skje pr. telefon, e-post eller nettbutikk.

Bestilte varer sendes samme dag ved bestilling før kl. 1400.

Oppgitte priser er eks. MVA. Eventuelle rabatter vil bli trukket fra ved fakturering. E-bøker er nettopriset. Frakt tilkommer.

Betalingsfrist er satt til 14 dager fra fakturadato.

Bruk av PP-Presentasjoner utgitt av Angerman AS og annet fordelaktig supplement til vårt opplæringsmateriell, ment for instruktør/lærer, kan kun benyttes i undervisning der det er kjøpt materiell til det antall sluttbrukere det undervises for. Dette for å begrense tap av inntekter på vårt opplæringsmateriell, og verne om våre åndsverksrettigheter.

Tvister:
Oppstår det tvist mellom partene, skal dette søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger til enighet innen 4 uker, kan hver av partene forlange tvisten løst ved norske domstoler. Partene vedtar Bergen Tingrett som verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter bestemmelsene i lov 14. mai nr 25 om voldgift.

Force Majeure:
Ved ekstraordinære hendelser som ligger utenfor partenes kontroll og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen, og som etter de vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som «force majeure», skal den andre part varsles uten ugrunnet opphold, og forpliktelsene suspenderes. Som «force majeure» skal regnes all ytre og indre hendelser som leverandøren ikke har innflytelse over.

BETINGELSER FOR BRUK AV INSTRUKTØRPORTALEN

Instruktørportalen er å regne som en kundefordel og er et fordelaktig supplement til Angerman AS sitt opplæringsmateriell. Alt åndsinnhold på www.instruktørportalen.no er et hjelpemiddel til instruktøren. Alt innholdet fra denne portalen, kan kun benyttes sammen med øvrige hjelpemidler tilpasset sluttbruker, som lærebøker/oppgaver/prøver mv. Alt videresalg av innhold fra  www.instruktørportalen.no  til tredjepart er forbudt, dersom det ikke foreligger egen avtale om dette med Angerman AS.

Bruk av PP-Presentasjoner utgitt av Angerman AS og annet fordelaktig supplement til vårt opplæringsmateriell, ment for instruktør/lærer, kan kun benyttes i undervisning der det er kjøpt materiell til det antall sluttbrukere det undervises for. Dette for å begrense tap av inntekter på vårt opplæringsmateriell, og verne om våre åndsverksrettigheter.

Informasjon, dokumenter etc. som er tilgjengelig på www.Instruktørportalen.no leveres «som den er» og Angerman AS gir ingen garantier av noe slag, for tredjeparts innlegg og meninger med hensyn til dette nettstedet eller innholdet.

Registreringen gjelder pr instruktør. Brukernavn og passord er personlig og må ikke deles med andre. Ved misbruk, vil man automatisk bli ekskludert fra www.instruktørportalen.no

OPPSIGELSE

Abonnementet er bindende for ett år av gangen.

Det er Angerman AS sitt mål at innholdet på nettstedet alltid er korrekt og oppdatert. Angerman AS skal ikke under noen omstendighet stå ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår grunnet bruk av denne hjemmesiden eller informasjonen, herunder tapt fortjeneste, andre indirekte tap, tap av data, sammenbrudd eller skader. Enhver tilgang til dette området er på egen risiko.

Angerman AS forbeholder seg retten til å fortsette utviklingen av dette området og til å endre innholdet og / eller eventuelle prosedyrer uten varsel. Modifikasjoner kan inneholde begrensninger og / eller utvidelser.

OPPHAVSRETT

Innholdet på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til varemerker, design, layout, logo, tekst, bilder, grafikk, programvare etc. eies av Angerman AS eller en tredjepart, og er dermed beskyttet av gjeldende lovgivning. Derfor kan du ikke kopiere, publisere, laste opp, overføre eller distribuere innholdet av denne hjemmesiden inkludert varemerker, design, layout, logoer, tekst, bilder, grafikk og programvare etc. uten skriftlig samtykke fra Angerman AS.

Nedlastningsområdet er kun ment for våre registrerte forbindelser. Videreformidling av nedlastet innhold er beskyttet av copyright gjennom norsk lovverk. Brudd vil føre til krav om erstatning.

PERSONVERN

Informasjon om personvern finner du i vår personvernerklæring

NÅVÆRENDE LOVGIVNING

De vilkår og betingelser for bruk av Angerman AS sitt nettsted er underlagt gjeldende lovgivning.