Salgsbetingelser for foretak

Bestilling kan skje pr. telefon, e-post eller nettbutikk. Bestilte varer sendes samme dag, ved bestilling før kl. 1400.

MVA vil automatisk tilkomme på produkter, etter norsk lovgivning.

Frakt tilkommer etter Posten/Bring sine standardsatser.

Eventuelle opparbeidede rabatter vil bli trukket fra ved fakturering

Om ikke annet er avtalt, er betalingsfrist satt til 15 dager fra fakturadato.

Tvister:
Oppstår det tvist mellom partene, skal dette søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger til enighet innen 4 uker, kan hver av partene forlange tvisten løst ved norske domstoler. Partene vedtar Bergen Tingrett som verneting. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter bestemmelsene i lov 14. mai nr 25 om voldgift.

Force Majeure:
Ved ekstraordinære hendelser som ligger utenfor partenes kontroll og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen, og som etter de vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som «force majeure», skal den andre part varsles uten ugrunnet opphold, og forpliktelsene suspenderes. Som «force majeure» skal regnes all ytre og indre hendelser som leverandøren ikke har innflytelse over.